ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : ภูมิปัญญา ธุงใยแมงมุม ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสืนธุ์

โดย: ณัฐวุฒิ ยุบลพันธุ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น