ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : ภูมิปัญญา การทำขันกะหย่อง ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

โดย : พันศักดิ์ พันธ์เลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น