ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : ภูมิปัญญา การทอผ้าลายมุก ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

โดย: ฉัตรมงคล ระวิโรจน์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น