ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : ภูมิปัญญาตรัวกันตรึม ตำบลคอโด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โดย : ว่าที่ร้อยตรีเกียรติพงศ์ เรืองเกษม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น