ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ “ภูมิปัญญาการทำมวยนึ่งข้าวเหนียว ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร”

โดย นนท์ธิวรรธณ์ ธีระภาพ
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรจิวัยวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น