ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: พิธีกรรมการประดิษฐ์สร้างนางสังขานหลวงพระบาง

โดย: จักรินทร์ แสงโสภา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น