ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : พลวัตหมอลำอีสานในยุคโควิด-19 (COVID-19)

โดย: นายกฤษณากร มะเสนา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม