ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : พลวัตวัสดุใน “ศิลปะสุโขทัย”

โดย : ชนัญญา คงยืน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น