ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: พระพุทธรูปศิลปะทวารวดีที่ปรากฏบนทับหลังบริเวณโคปุระชั้นนอกปราสาทหินพิมาย

โดย: ฉัตรมงคล ระวิโรจน์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น