ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : ผู้หญิงที่อยู่ในอุดมคติ อาณาจักรเขมร

โดย: มัธยม อ่อนจันทร์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์