ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : ปูนปั้นลายเครือเถา : อิทธิพล รูปแบบ สู่พุทธศิลป์สุโขทัย

โดย :นายอิสเรส สุขเสนี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น