ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: ปราสาทพิมายกับทิศทางเข้า : ข้อคิดเห็นอันหลากหลาย

โดย: พิทักษ์ชัย จัตุชัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น