ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : ประทีปโคมไฟ ดวงไฟแห่งความศรัทธา สู่ “บุญสมมาบูชานาค”

โดย : ณัฐวุฒิ นะธิศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี