ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: ประติมากรรม โฮมดิน อิ่มใจ

โดย: ชานน ไชยวงศา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม