ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: บทบาทข้าวบูชา “พุทธ ผี” ที่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว

โดย: นฤมล กางเกตุ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น