ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ “บทความอุตสาหกรรมการทำเตาดินเผา ชุมชนทำเตาอุดมสุข บ้านอุดมสุข ตำบลในเมือง จังหวัดชัยภูมิ”

โดย อภิญญา เฉยฉิว
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิจัยวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น