ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: “ธุง” จากศรัทธาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

โดย: ณัฐวุฒิ ยุบลพันธุ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น