ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : ทำไมต้อง หม้อ “ปูรณฆฏะ”

โดย : ณัฏฐ์กฤษณ์ ไชยจินดา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น