ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: ดนตรีริมน้ำ กิจกรรมเมื่อยามเย็น

โดย: วิไลพร แพงไทย นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น