ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: ช่างหัตถศิลป์กับการธำรงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กรณีศึกษา บริษัทออกพบตก หลวงพระบาง

โดย: ชุติมา ภูลวรรณ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น