ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ ชุดการแสดงแฟชั่นโชว์ “LINK” สายสัมพันธ์แห่งชีวิต (connection of life )

โดย พัชราภรณ์ พิมพุก
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม