ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: ชักชายสะบัด : การเดินทางของผ้านุ่งสตรีไทยในสิมอีศาน

โดย: อนุชิต สีโมรส นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น