ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ> จักรวาลทัศน์ในปราสาทบาแค็ง: คติการสร้างจากคัมภีร์ทางศาสนา

โดย> พิทักษ์ชัย จัตุชัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น