ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : ความเชื่อ ความศรัทธา สักการะบูชา “หลวงพ่อไทรขาว” ของชาว มข.

โดย : สาริศา พันธมุย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี