ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : ความเชื่อการฝังศพในแหล่งโบราณคดีวัดชมชื่นกับพิธีฝังศพในปัจจุบัน

โดย : ปราชญาไท คำภักดี