ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: ความงาม:ประเพณีไหลเรือไฟ บุญออกพรรษาหลวงพระบาง 2565

โดย: บุญทัน โพธิ์สิงห์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น