ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: คติชนความเชื่อความศรัทธาคุณย่าโมที่มีผลต่อการอนุรักษ์เพลงโคราช

โดย: จักรินทร์ แสงโสภา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น