ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ “ขันหมากเบ็ง” ศรัทธา สู่เครื่องบูชาคุณงามความดี หลวงพ่อพระศรี 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย นายพีรพล พวงทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี