ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ ” ขบวนแห่งศรัทธา บุญสมมาบูชาน้ำ กาลจำปากนาคบุรีศรีราชินีแห่งพงไพร”

โดย ณัฐชยา สุพันดี
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม