ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: การสร้างเฮือนโบราณตามวิถีไทบ้านชาวขอนแก่น

โดย: ฤชุอร เกษรมาลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม