ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ “การทำซอกะปี๊บบ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”

โดย ทรงภพ บงสีดา
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิจัยวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น