ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

โดย : จักรินทร์ แสงโสภา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น