ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : กว่าจะมาเป็น "โฮมดิน"

โดย : นายเทพนิมิต วงนอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมา