ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: กลางแปลงด้วยรักวันวาเลนไทน์

โดย: ณัฐวุฒิ ศรีนนเฮือง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม