ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: กบฏในชัยชนะกบฏเจ้าอนุวงศ์

โดย: สถาพร คําจัตุรัส นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น