ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

นายเทอดเกียรติ พรหมนอก ศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม)

นายเทอดเกียรติ พรหมนอก

นายเทอดเกียรติ พรหมนอก เป็นผู้ที่่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มาตั้งแต่่สมัยเข้าศึกษาที่่แผนกศิลปกรรมเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลปะร่วมสมัยในยุคตุ้น ๆ ของประเทศไทย เช่น เทคนิคสื่อผสม(Mixed Media) ศิลปะการจัดวาง (Installation Art) และศิิลปะแสดงสด (Performing Arts) ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๖ ยังไม่เคยปรากฏศิลปิน คณาจารย์ จากสถาบันการศึกษาทางศิิลปะในประเทศไทยได้สร้างผลงานศิลปะร่วมสมัยแนวนี้ จากระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาร่วม ๕๐ ปี ท่านยังได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่ององ ที่่มีเอกลักษณ์์เฉพาะตนทั้งด้านเนื้อหา แบบและเทคนิคการแสดงออก ซึ่งต่อมาได้เป็นแบบอย่างให้ศิลปินรุ่นหลังได้ศึกษา

นายเทอดเกียรติ พรหมนอก ยังเป็นประติมากรปั้นที่่มากฝีมือได้ปั้นภาพเหมือนพระอริยสงฆ์ จำนวน ๓๐ องค์ เช่น หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรํส) สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วััดบวรนิเวศวิหาร เป็นต้น นอกจากนั้นยังปั้นรูปพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ซึ่งทั้งหมดประดิษฐานเพื่อให้เป็นที่่สักการะของประชาชน ที่่อนุสรณ์สถานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี    จังหวััดนครปฐม เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มศิลปินเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มศิลปิน กลุ่มเดินดินอีสาน และได้ร่วมเคลื่อนไหวักิจกรรมทางศิิลปะออกสู่สังคมต่อเนื่ององเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี ที่่ออกสู่สาธารณะชนโดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนชีวิตและสังคมโดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนที่่เป็นมูลค่าทางการเงิน

จากเกียรติคุณ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิิลปะจนเป็นที่่ยอมรับและเป็นต้นแบบต่อศิลปินและนักเรียนนักศึกษาทางศิิลปะในรุ่นต่อมา จนถือว่าเป็นแบบอย่างที่่ดีแกสังคมและประเทศชาติ นายเทอดเกียรติ พรหมนอก จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พุทธศักราช ๒๕๖๕ จากมหาวิิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป