ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

นายมงคล วงศ์กาฬสินธุ์ ศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

นายมงคล วงศ์กาฬสินธุ์

นายมงคล วงศ์กาฬสินธุ์ เป็นศิลปินที่่มีความสามารถในการวาดภาพโดยเฉพาะภาพนกและสัตว์ป่า ได้บันทึกเป็นภาพต้นแบบในสารานุกรมไทย หนังสือและตำรานก และตำราอื่น ๆ มากมาย เป็นต้นแบบการวาดภาพนกและภาพสัตว์ป่าต่อศิลปินรุ่นต่อมา นอกจากนี้ผลงานจิตรกรรมยังได้รับความชื่นชมจากพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ราชวงศ์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ พระบาที่สมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายงานด้านจิตรกรรมภาพวาดประกอบในหนังสือ สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชี บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชะนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายงานวาดภาพนกเพื่อใช้เป็นภาพต้นแบบในงานศิลปปาชีพ เจ้าชายฟิลิปดยุคแห่งเอดินบระ (PRINCE Philip Duke of Edinburgh) แห่งประเทศอังกฤษ  ทรงโปรดนำภาพ “กูปรี” ไปประดับ ณ สำนักงานใหญ่ องค์กรคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งโลก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

นายมงคล วงศ์กาฬสินธุ์ นอกจากเป็นศิลปินผู้มากความสามารถยังเป็นนักดูนกที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวการดูนกผ่านผลงานศิลปะได้อย่างน่าชื่นชม ผลงานหลายภาพได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตลอดจนนำไปใช้เป็นตราไปรษณียากรประเทศไทยหลายครั้ง และด้วยจริยวัตรที่่กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการเกื้อหนุนชุมชนท้องถิ่นและสังคมให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดศิิลปะผ่านการอนุรักษ์ธรรมชาติสืบต่อมายังเยาวชนรุ่นต่อมาอย่างมากมายมาจนถึงปัจจุบัน นายมงคล วงศ์กาฬสินธุ์ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๕ จากมหาวิิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป