ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ธนพร อินทร์ธิราช (ยุภาพร สายลมเย็น) (ลำกลอน)

ธนพร อินทร์ธิราช

นางธนพร อินทร์ธิราช หรือหมอลำยุภาพร สายลมเย็น ปัจจุบันอายุ ๕๗ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๐๓ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุดรธานี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๓๗ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นางธนพร อินทร์ธิราช เป็นผู้ที่มีใจรักและมีพรสวรรค์ด้านการร้องการลำตั้งแต่วัยเด็ก หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้มีโอกาสฝึกเรียนลำกับครูอรพิน ป้อมแสนศรี ครูหมอลำที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาฬสินธุ์ และได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้การลำเพิ่มเติมกับครูสุนทร นกเขาหลิว นางธนพร อินทร์ธิราช หรือหมอลำยุภาพร สายลมเย็น เป็นหมอลำกลอนที่มีเสียงไพเราะเป็นเอกลักษณ์ ได้แสดงหมอลำกลอนครั้งแรกคู่กับหมอลำสุนิตย์ พันธ์พรม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ณ เวทีจังหวัดขอนแก่น ทำให้เป็นที่รู้จักของเจ้าภาพและได้รับการว่าจ้างให้ไปแสดงตามงานบุญประเพณีต่าง ๆ มากมาย นางธนพร อินทร์ธิราช เป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบด้านการประพันธ์กลอนลำ ได้สร้างสรรค์ผลงานกลอนลำไว้มากมาย เช่น กลอนลำรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลอนลำรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กลอนลำรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กลอนลำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และกลอนลำประชาธิปไตยและการเป็นพลเมือง เป็นต้น

นางธนพร อินทร์ธิราช มีผลงานลำกลอนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้ฟัง เช่น ผลงานชุด ซิ่งลูกเดียว และชุดซิ่งอีหลี แสดงร่วมกับหมอลำสำรอง สาธุการ ผลงานวีซีดีชุด ซิ่งสะท้านโลก แสดงร่วมกับหมอลำสังวาลย์น้อย ดาวเหนือ และผลงานวีซีดีชุด ลำเกี้ยวชิงชู้ตลก แสดงร่วมกับหมอลำทองพูล หนวดเหล็ก และหมอลำสมบัติ ศรีทะบาล เป็นต้น นางธนพร อินทร์ธิราช เป็นทั้งผู้ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประเภทหมอลำกลอนโดยได้ร่วมกิจกรรมแสดงหมอลำกลอนหลายครั้ง เช่น ร่วมแสดงหมอลำกลอนเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) รายการวาสนาบันเทิง ร่วมแสดงหมอลำกลอนในงานเฉลิมฉลองเมืองอุดรธานีสู่ปีที่ ๑๑๑ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหมอลำกลอนแก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

นางธนพร อินทร์ธิราช ใช้ความรู้ด้านการลำและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ตนถนัดประกอบอาชีพอย่างสุจริต จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มากมาย ปัจจุบันได้รับเกียรติเป็นรองประธานชมรมศิลปินพื้นบ้านอีสาน จังหวัดอุดรธานี นางธนพร อินทร์ธิราช หรือ หมอลำยุภาพร สายลมเย็น จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ลำกลอน) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป