ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ธงชัย สามสี (ดนตรีพื้นบ้าน กันตรึม)

ธงชัย สามสี

นายธงชัย สามสี เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ ภูมิลำเนาบ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

นายธงชัย สามสี เป็นผู้ที่มีสายเลือดศิลปินมาแต่กำเนิดและเกิดในหมู่บ้านที่เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรม โดยได้เริ่มเรียนรู้เพลงกันตรึมจากครูเพลงในหมู่บ้านดงมัน แล้วฝึกฝนจนมีความเชี่ยวชาญ และถือได้ว่าเป็นนักดนตรีพื้นบ้านมือหนึ่งของอีสานใต้ นอกจากจะมีฝีมือในทางการบรรเลงเพลงในฐานะนักดนตรีแล้ว ยังมีความสามารถในการผลิตเครื่องดนตรีอีสานใต้ทุกชนิดได้อย่างมีคุณภาพทั้งในเรื่องของคุณภาพเสียงและคุณภาพเครื่องดนตรี การที่ได้อยู่ในวงการเพลงพื้นบ้านมาตั้งแต่ยังเล็กทำให้ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอกันตรึม ได้เป็นอย่างดี มีเทคนิคในการเล่นให้โหยหวน ไพเราะ คึกคัก สนุกสนาน ได้ตามทำนอง อารมณ์ของเพลง คือ “ทำให้ซอหัวเราะและร้องไห้ได้” อีกทั้งมีเทคนิคการดีดซอ เพื่อเปลี่ยนหรือพักอารมณ์ของเพลงได้อย่างกลมกลืน พร้อมทั้งได้อุทิศตนในการถ่ายทอด สืบสานเพลงพื้นบ้านด้วยปณิธานแห่งการอนุรักษ์และพัฒนา จัดทำโน๊ตเพลงพื้นบ้านตามแบบระบบโน๊ตสากลเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้และเก็บเป็นฐานข้อมูลของเพลงพื้นบ้าน

นายธงชัย สามสี ครูเพลงกันตรึมพื้นบ้าน ศิลปินอาเซียน คือแบบอย่างของความมุ่งมั่นในการที่จะอนุรักษ์ สืบสาน พร้อมกับการพัฒนาบนรากฐานของภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่สะท้อนอัตลักษณ์ผ่านบทเพลงกันตรึมของชาวเขมรถิ่นไทยเป็นระยะกว่าสามสิบปี

ผลงานทั้งหลายย่อมเป็นสื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญในผลงานมรดกทางวัฒนธรรม ของชาติที่น่าภาคภูมิใจ นายธงชัย สามสี จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้านกันตรึม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป