ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ทองใส ทับถนน (ดนตรีพื้นบ้าน พิณ)

ทองใส ทับถนน

ภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่ 163 หมู่ 8 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศิลปินพื้นบ้าน สอนพิณ และแสดงดนตรีให้กับเยาวชนที่สนใจทั้งในสถาบันและเป็นการส่วนตัว

เกียรติประวัติ ปี พ.ศ. 2543 ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี สาขาศิลปะการแสดง (ด้านดนตรีอีสาน) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2544 รางวัลผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมดีเด่น จากสำนักงานพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษาเขต 10 จากนั้น ปี พ.ศ. 2545 รางวัลครูภูมิปัญญา รุ่นที่ 2 ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน – พิณอีสาน จากสำงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2546 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ เมื่อวันที่1 ธันวาคม 2546 ปี พ.ศ.2547 รางวัลสุดยอดศิลปินอีสาน ประเภทพิณอีสานในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ สุดยอดศิลปินอีสานในวาระ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณประเภท นักดีดพิณ โล่เกียรติยศ “ ครูภูมิปัญญาดีเด่น” ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ รับรางวัลจาด ฯพณฯ สุธรรม แสงประทุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยการรับพระราชทานปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาดนตรีศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี