ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ทวี เกษางาม (จิตรกรรมร่วมสมัย)

ทวี เกษางาม

นายทวี เกษางาม เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๘ อายุ ๕๑ ปี ภูมิลำเนา จังหวัดอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยอุบลราชธานี และสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระและดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายทวี เกษางาม เป็นชาวอีสานจากจังหวัดอุบลราชธานี ในสมัยเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเป็นนักศึกษาที่มีฝีมือ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่ทำให้ทางสถาบันมีชื่อเสียงรุ่งเรืองในสายธารศิลปิน โดดเด่นเยี่ยมยุทธ์ลายศิลป์แห่งสีน้ำจนโด่งดังข้ามฟ้า มีการแสดงผลงานภาพเขียนตามแกลเลอรี่เมืองฝรั่งอยู่บ่อยครั้ง นายทวี เกษางาม สร้างงานเขียนรูปสีน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผลงานมาแล้ว ๒๐ ปี ด้วยเทคนิคสีน้ำขนาดใหญ่ จนในปี พ.ศ.๒๕๔๓ ทวีได้มีแนวคิด

ในเรื่องของการบริหารจัดการศิลปะ โดยการรวมกลุ่มศิลปินชาวอีสาน ตั้งชุมชนศิลปะ โดยใช้ชื่อว่า หมู่บ้านศิลปินหัวหินเพื่อเป็นการนำชาวอีสานที่มีฝีมือทางศิลปะรวมกลุ่มกันสร้างแกลเลอรี่ทางศิลปะ มีการรวมกลุ่มจัดแสดงผลงาน รวมทั้งเป็นที่พบปะพูดคุยของศิลปิน จนได้รับการยอมรับและมีชื่อ่เสียงทำให้พื้นที่ในหัวหินมีชื่อเสียง ชาวต่างประเทศจากนานาชาติให้ความสนใจและเป็นศูนย์กลางในการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยน รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคนั้นอีกด้วย โดยที่ ทวี เกษางาม เป็นประธานกลุ่มและบริหารจัดการหมู่บ้านศิลปินนี้

นอกจากนั้น ทวี เกษางาม ยังได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อประดับตกแต่งภายในที่ประทับรับรองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ในอาคาร ๑๐ ชั้นของโรงพยาบาลหัวหิน และ พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ สถานีรถไฟหัวหิน มีการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อมอบแก่ผู้นำอาเซียน ในการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนใต้ ครั้งที่ ๑ เมื่อคราวมีการประชุมที่หัวหิน (1st ARC. SUMMIT) และเป็น ๑ ใน ๘๔ ศิลปินไทยร่วมสมัยในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพของพระองค์ นอกจากนั้น

ทวียังนำงานจิตรกรรมประมูลเพื่อการกุศลมากมาย ให้แก่หน่วยงานเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิต่าง ๆ เช่น โครงการอาร์ตแคมป์ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

จากผลงานต่าง ๆ ที่ทวี เกษางาม ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่โดดเด่นโดยเฉพาะการบริหารจัดการงานด้านศิลปะทำให้ท่านได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพในระดับชาติมากมาย

นายทวี เกษางาม นับเป็นศิลปินท่านสำคัญของภูมิภาคอีสานที่นำความเป็นอีสาน นำชาวอีสานพัฒนางานศิลปกรรมออกสู่สาธารณชน เป็นผู้เปี่ยมด้วยอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์ เพื่อการประยุกต์ผลงานจิตรกรรมใช้ในทางศิลปกรรมในการรับใช้มวลชน ด้วยวิธีการของทวี เกษางาม ได้ดำเนินการและสร้างสรรค์ผลงาน อันจะเป็นพลังสืบสาน พัฒนาโดยแท้จริง

นายทวี เกษางาม จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมร่วมสมัย)จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป