ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ทวี รัชนีกร (ทัศนศิลป์ร่วมสมัย)

ทวี รัชนีกร

นายทวี รัชนีกร เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2477 ที่อำเภอเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปะบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีพุทธศักราช 2503

นายทวี รัชนีกรเป็นศิลปินที่ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมมาตลอดระยะเวลา 30 ปี การสร้างผลงานด้านจิตรกรรมของนายทวี รัชนีกร ได้แสดงออกโดยการทำให้เห็นความงดงามของธรรมชาติที่ผสมผสานความคิดที่ลุ่มลึกเกิดเป็นรูปแบบทางจิตกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีผลงานดีเด่นมาตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรับรางวัลระดับชาติทางด้านจิตรกรรมและภาพพิมพ์ต่อกันถึง 4 ครั้ง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 9-12 หลังจากนั้นได้รับเลือกให้เป็นศิลปินดีเด่น ของจังหวัดนครราชสีมา เคยได้รับรางวัลศิลปินยอดเยี่ยม “ทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี” ประจำปี 2544 และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง” สขาทัศนศิลป์ดีเด่น ด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรมความโดดเด่นของผลงานที่ผ่านมาทำให้นายทวี รัชนีกร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) ในปีพุทธศักราช 2548

นายทวี รัชนีกร ได้ทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่และยังอุทิศเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ลักษณะพิเศษของผลงานคือ การปะสานกันระหว่างรูปแบบทางศิลปะกับความเป็นท้องถิ่นนั่นคือการสะท้อนให้เห็นภาวะของสังคม วิถีชีวิต และความเชื่อของผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนวัสดุพื้นบ้านอีสานมาพัฒนาสู่การสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยได้อย่างโดดเด่น และยังมีส่วนร่วมเป็นผู้บุกเบิกการสร้างงานเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนให้ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการศิลปะสาขาต่างๆอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง

นายทวี รัชนีกร จึงได้รับได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (ทัศนศิลป์ร่วมสมัย) ประจำปีพุทธศักราช 2554 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น