ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร (ทัศนาวดี) ศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ (วรรณกรรมร่วมสมัย)

ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร (ทัศนาวดี)

ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร นอกจากการเป็นอาจารย์สอนหนังสือในสาขาวิชาภาษาไทยแล้ว ยังสนใจการเขียนงานวรรณกรรมโดยเฉพาะเรื่องสั้นและบทกวีมาอย่างต่อเนื่ององ โดยมีผลงานปรากฏตั้งแต่่ปี ๒๕๔๕ และเป็นที่่พูดถึงอย่างกว้างขวาง เช่น ผลงานรวมเรื่องสั้น “ในโลกแคบ” โดย สำนักพิมพ์น้ำหนาว รวมเรืองสั้น “ความลับที่่ซาปา” โดย สำนักพิมพ์น้ำหนาว รวมเรื่องสั้น “โลกใบเก่ายังเศร้าเหมือนเดิม” โดย สำนักพิมพ์น้ำหนาว รวมเรื่องสั้น “นางฟ้าในดวงจันทร์” โดยสำนักพิมพ์แม่โพสพ ตำราวิชาการ “บันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้น” โดยสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ รวมเรื่องสั้น “หมู่บ้านแอโรบิก” โดยแพรวสำนักพิมพ์ รวมเรื่องสั้น “สมภารระดับ 8” โดยแพรวสำนักพิมพ์ รวมเรื่องสั้น “เขตชุมชน ลดความเลว” โดยสำนักพิมพ์ป่งใบ รวมเรื่องสั้นสองภาษา “สัญญาหน้าเสาธง” โดยสำนักพิมพ์ไว้ลาย  และยังมีผลงานตำราวิชาการด้านคติชนวิทยาและวรรณกรรมนิราศอีกส่วนหนึ่ง

ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร ทำหน้าที่่สอนหนังสือและเขียนงานด้านวรรณกรรมควบคู่กันแต่่สามารถทำทั้งสองอย่างได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการสอนภาษาไทย การเขียนตำรา งานวิจัยและการเขียนสร้างสรรค์เป็นที่่ยอมรับในแวดวงการศึกษาและวรรณกรรม ตลอดจนได้สร้างคุณปการด้านการสอนภาษาไทยให้แกนักศึกษาต่างประเทศ เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมภาษาไทยให้กว้างขวาง และสืบทอดเจริญงอกงามอย่างมั่นคง จนได้รับรางวััลทั้งด้านอาชีพการงานและด้านวรรณกรรมอย่างมากมาย เช่น รางวััลครูสอนภาษาไทยดีเด่น สำนักงานการประถมศึกษาจังหวััดนครราชีสีมา รางวััลครูภาษาไทยดีเด่นระดับอุดมศึกษา  คุรุสภา รางวัลเรื่องสั้นชนะเลิศรางวััลนายอินทร์อวอร์ด รางวััลชมเชยเซเว่นบุ๊คอวอร์ด บริษัทซีพีออลล์ รางวัลนักกลอนดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมามนักกลอนแห่งประเทสไทย รางวััลผู้มีบทบาที่ส่งเสริมและสานสัมพันธ์เพื่อนบ้านอาเซียนผ่านมิติวัฒนธรรมและวรรณกรรมร่วมสมัย   มูลนิธิสโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล รางวััลชมเชย ประเภทเรื่องสั้น สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย   รางวััลราชมงคลสรรเสริญ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

จากผลงานที่่ประจักษ์นี้ ดร.สุทัศน์ วง์ศกระบากถาวร หรือทัศนาวิดีี จึงสมควรได้รับการยกยองเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขารรณศิลป์ (วรรณกรรมร่วมสมัย ) พุทธศักราช ๒๕๖๕ จากมหาวิิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป