ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ณรงค์ พงษ์ภาพ (นภดล ดวงพร) (ตลกอีสาน)

ณรงค์ พงษ์ภาพ

ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนชุมชนหน้าโรงเรียนท่าวังหิน ตำบลปทุมอำ เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2484 ปัจจุบันอายุ 63 ปีประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนท่าวังหิน ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อาชีพเป็นหัวหน้าวงดนตรีเพชรพิณทอง ซึ่งก่อตั้งแต่ ปี พ.ศ.2515 โดยเป็นลูกศิษย์และเคยร่วมงานในวงดนตรีของครูมงคลอมาตยกุล (วงดนตรีจุฬารัตน์ ) เป็นเวลาปี ทำให้ได้รับประสบการณ์มากมายด้วยความที่ยากสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง จึงได้แยกตัวออกมาตั้งวงเพชรพิณทอง โดยนำเอาเครื่องดนตรีพื้นบ้าน คือ พิณ มาร่วมบรรเลงกับเครื่องดนตรีสากลจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวงและใช้ภาษาถิ่นอีสานเป็นหลักในการนำเสนอเนื้อหารางวัลและผลงาน ผลงานด้านภาพยนตร์ เช่น เรื่อง วิวาห์พาฝัน ครูบ้านนอก หนองหมาว้อ จับกังกรรมกรเต็มขั้นครูข้าวเหนียว 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นต้น งานละครที่ร่วมแสดง เช่น เรื่องโคกคูณตระกูลไข่ เพลงรักริมฝั่งโขง เรไรลูกสาวป่า เป็นต้น รางวัลเกียรติคุณนภดล ดวงพร ได้รับ อาทิ ได้โอกาสแสดงหน้าพระที่นั่งจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2515 อีกทั้งยังได้รับยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2532 และได้รับรางวัลเกียรติคุณสุพรรณหงส์ สาขาผู้แสดงชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง 15 ค่ำ เดือน 11 เมื่อปี พ.ศ.2545