ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

จำปี อินอุ่นโชติ (ลำกลอน)

จำปี อินอุ่นโชติ

นายจำปี อินอุ่นโชติ หรือ หมอลำสมชาย เงินล้าน เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ ที่อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด

หมอลำสมชาย เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการขับร้องหมอลำเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีบิดาเป็นหมอลำ ทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่เยาว์วัย และเริ่มเรียนหมอลำกลอนกับบิดาตอนอายุ ๗ ปี ต่อมาได้เดินทางไปศึกษาและเรียนหมอลำเรื่องต่อกลอนกับคณะ “สมศรีรุ่งเรืองศิลป์” ที่จังหวัดมหาสารคาม เมื่ออายุ ๑๖-๑๘ ปี ได้เรียนหมอลำสินไซ(สังข์ศิลป์ชัย) หรือที่ชาวบ้านเรียก“หมอลำกกขาขาว” ควบคู่ไปกับการเรียนลำเรื่องต่อกลอน ทำนองกาฬสินธุ์ ได้รับบทบาทการแสดงเป็นพระเอกสังกัดคณะ “ยอดมงกุฎเพชร” ที่ตนเองเป็นผู้ก่อตั้ง และต่อมาได้ย้ายมาเป็นพระเอกที่คณะ “ขวัญจักรวาล” พอมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงได้เดินทางไปลำกับ “หมอลำสมาน หงษา” ที่จังหวัดอุบลราชธานีและได้เดินทางไปลำที่ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมอลำสมชาย มีความรู้ความสามารถในการร้อง

หมอลำได้หลากหลายทำนอง และเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบเฉลียวฉลาด สามารถนำวิชาความรู้ที่มี พร้อมกับที่ได้เรียนมานั้นมาเขียนกลอนลำและใช้ลำเองด้วย หมอลำสมชาย ยังเป็นเจ้าของหมอลำหลายคณะ อาทิ คณะพัฒนานำยุค, คณะสมชาย วิเศษศิลป์” และได้ร่วมกับบิดาจัดตั้งคณะหมอลำเพลิน ชื่อ “คณะดาวเคียงเดือน” ซึ่งเป็นหมอลำสังข์ศิลป์ชัยหรือกกขาขาวหมอลำสมชาย ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหมอลำและมีบทบาทในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานให้แก่บุคคลรุ่นหลังได้รู้จักลำกลอน เช่น กลอนลำทางสั้น กลอนลำทางยาว กลอนลำเกี้ยว ฯลฯ และนอกจากจะเป็นศิลปินหมอลำแล้ว ยังเป็นนักวิชาการด้านหมอลำให้กับสถาบันทางการศึกษาในภาคอีสานอีกด้วย อาทิ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเวลา ๖ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด สถาบันดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านในด้านการลำ และในปี พ.ศ.๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ “นาคราชทองคำ” ในสาขาศิลปะพื้นบ้านอีสาน จึงนับได้ว่าหมอลำสมชาย เป็นบุคคลที่สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของอีสานให้อยู่คู่สังคมสืบไป

นายจำปี อินอุ่นโชติ หรือ หมอลำสมชาย เงินล้าน จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ลำกลอน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป