ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

จักรี หาญสุวรรณ (จิตรกรรม)

จักรี หาญสุวรรณ

นายจักรี หาญสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๗ ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์โดยกำเนิด นายจักรี หาญสุวรรณ ศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน) และในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ปี พุทธศักราช ๒๕๑๘ รับราชการครู คศ.๒ โรงเรียนลำปลายมาศ และ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๔ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูศิลปะที่โรงเรียนภัทรบพิตร จนกระทั่งปี พุทธศักราช ๒๕๔๘ เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

ครูจักรี หาญสุวรรณ เป็นครูผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม จากการนำเสนอและถ่ายทอด ความรู้สึก สิ่งที่รัก สิ่งที่เห็น ผลงานแฝงแนวคิดแก่สังคม อุดมการณ์ในการเป็นครูสอนศิลปะ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูศิลป์แห่งแผ่นดิน ในช่วงการเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คือ อาจารย์ทวี รัชนีกร ที่เป็นแรงบันดาลใจ ตั้งแต่ต้นของครูจักรี หาญสุวรรณ ดังนั้นการเป็นครูที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาตลอดโดยมีหลักการในการทำงานรวบรวมความรู้ ข้อมูล ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างหลากหลายสร้างสรรค์ตามความรู้สึกนึกคิดที่ต้องการจะถ่ายทอด สื่อสารถึงอารมณ์และความรู้สึกง่าย ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้และจะทำงานโดยยึดมั่นในความสุนทรียะอันมีความจริง ความดี ความงามเป็นหัวใจในการสร้างสรรค์จิตรกรรม เพื่อให้ผู้ชมได้เสพงานศิลปะอย่างมีความสุขสร้างฝัน สร้างจินตนาการเปิดกว้างให้แต่ละบุคคลได้เห็นคุณค่าแห่งความงามของศิลปะ การสร้างสรรค์ผลงานทั้งยังส่งผลต่อนักเรียนให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น กระตุ้นความคิดทางการเรียนรู้ทางศิลปะ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๖ จัดงานศิลปกรรมโรงเรียนลำปลายมาศ ร่วมกับนักเรียนและกลุ่มครูผู้สอนศิลปะ นอกจากการสอนทางศิลปะแก่นักเรียน ครูจักรียังได้สร้างสรรค์ผลงานทางจิตรกรรมร่วมกับกลุ่มศิลปินมากมาย เช่น กลุ่มศิลปินอีสาน กลุ่มศิลปินเมืองแปะ และ การแสดงผลงานเพื่อสังคมมาตลอด เช่น ร่วมงานศิลปะกับสังคม เนื่องในวันสันติภาพไทย สันติภาพโลก โดยสถาบันปรีดี พนมยงค์ จนถึงปัจจุบัน ทำให้ได้รับรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติเสรีไทย จากสถาบันปรีดี พนมยงค์ ด้วยความมุ่งมั่นในความเป็นครูศิลปะ ในปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ ครูจักรีได้รางวัลเป็นครูต้นแบบศิลปะ (Teacher Award) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๓ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาทัศนศิลป์ โดยกระทรวงวัฒนธรรม การบริการชุมชนและสังคม และการทำประโยชน์แก่สังคม ครูจักรี มีความเสียสละ รักงานจิตรกรรมที่จัดแสดงและสร้างสรรค์ผลงานเผยพร่สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทั้งรูปแบบความงาม สีสัน เพื่อสนองตอบอารมณ์ จิตใจ กับความสุนทรียะ และสังคม

ครูจักรี หาญสุวรรณ ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางทัศนศิลป์ โดยเฉพาะการใช้องค์ความรู้ด้านจิตรกรรม ประกอบการเป็นครูศิลปะ มาสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ อีกทั้งยังใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านการจิตรกรรมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคม จากความวิริยะอุตสาหะ ที่ถ่ายทอดผลงาน ยึดมั่นความสุนทรียะ เพื่อให้ผู้เสพงานศิลป์ เปิดกว้างให้ผู้คนได้จินตนาการ เพลิดเพลิน บนคุณค่าแห่งความงามของศิลปะ จนได้รับการยอมรับในวงการศิลปะ และวงการครูสอนศิลปะของอีสาน ทำให้ได้รับรางวัลและเกียรติคุณต่าง ๆ อีกทั้งครูจักรียังได้สละเวลา สละตน ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมมากมาย ทำให้ศิลปะเป็นสาธารณะ ดังเช่นการผลักดันให้บุรีรัมย์เป็นพื้นที่ทางศิลปะ และได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติเสรีไทย จาก สถาบันปรีดี พนมยงค์ นายจักรี หาญสุวรรณ จึงสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป