ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ความรักที่ยิ่งใหญ่เกิดจากรักจากบุพการีและการหันมารักตัวเอง ใน “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๕๗

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๕๗ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยเมตตาแสดงธรรมโดย “พระอาจารย์วาทะโอสถ ภิกฺขุ” ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดทองวิทยาราม จังหวัดขอนแก่น

พระอาจารย์วาทะโอสถ ภิกฺขุ เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ การบำเพ็ญบุญสิ่งแรกที่นึกถึงคือสติ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีงาม โดยเฉพาะในวัยที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะเกิดความรัก ซึ่งเรื่องนั้นบางครั้งอาจเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ หากแต่เกิดทุกข์เพราะรักอาจเป็นเรื่องดีที่จะสร้างโอกาสให้เราได้หันกลับมารักตัวเอง อีกทั้งนึกถึงความรักบริสุทธิ์ที่เกิดจากพ่อและแม่ ส่วนใหญ่ล้วนเล่าเรียนด้วยทุนของพ่อแม่ อีกทั้งพ่อและแม่ล้วนนึกถึงเราเมื่อยามเห็นของอร่อย นึกถึงเราเมื่อได้พบเห็นสิ่งดีๆ สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นรักที่บริสุทธิ์จากบุพการี

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

]]>