ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (OKRs) 2567 ไตรมาส 2

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective & Key Result (OKRs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียด

เป้าหมายหน่วยงานปี 2567 ประเทศที่เข้าร่วมอย่างน้อย 5 ประเทศ

จำนวนสมาชิกนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ผลงานรายไตรมาส 1 จำนวน 5 ประเทศ

0%

มีประเทศเข้าร่วม 5 ประเทศ

ปฎิบัติงานสำเร็จ

เป้าหมายหน่วยงานปี 2567  จำนวนเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ที่เข้าร่วมอย่างน้อย  10 เครือข่าย

จำนวนเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานรายไตรมาส 1 จำนวน 9 เครือข่าย
จำนวนเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานรายไตรมาส 2 จำนวน 1 เครือข่าย (เครือข่ายนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม)

0%

จำนวนเครื่องข่ายที่เข้าร่วม 10 เครือข่าย

เป้าหมายหน่วยงานปี 2567  ผลิตภัณฑ์/งานบริการ เชิงสร้างสรรค์ อย่างน้อย 100 ผลิตภัณฑ์

จำนวนผลิตภัณฑ์และงานบริการเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากชุมชน ผลงานรายไตรมาส 1 จำนวน 20 ผลงาน

0%

ผลิตภัณฑ์/งานบริการ เชิงสร้างสรรค์ 80 ผลิตภัณฑ์

กำลังดำเนิการ