ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (OKRs) 2563

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective & Key Result (OKRs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมายหน่วยงานปี 2564  ชุมชนที่เข้าร่วมอย่างน้อย  8 ชุมชน

1. ชุมชนรอบรั้วเข้าร่วมกิจกรรม งานพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพุทธมนต์ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ถนนหน้าคุ้มศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีชุมชนรอบรั้วและเครือข่ายเข้าร่วม ดังนี้
1. สภาวัฒนธรรม จ.ขอนแก่น                 2. ชุมชนสามเหลี่ยม
3. ชุมชนศรีฐาน                                   4. ชุมชนหนองแวงตาชู
5. ชุมชนคุ้วัดป่าอดุลยาราม                    6. ชุมชนแก่นพยอม
7. ชุมชนแก่นทอง                                 8. บ้านหนองกุง หมู่2
9. ชุมชนหัวทุ่ง ม.5,14                          10. บ้านโคกนางาม
11. ชุมชนสาวะถี

 

2. ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี การแสดงในโครงการสร้างทานบารมีหนุนชีวี มีความสุข ในวันพุธที่ 25 พ.ย.2563

 

3. ชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรม สืบสาน วัมนธรรมและประเพณีในโครงการบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ในวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยมี ดังนี้
1. สภาวัฒนธรรม จ.ขอนแก่น                     2. ชุมชนสามเหลี่ยม
3. ชุมชนศรีฐาน                                       4. ชุมชนหนองแวงตาชู
5. ชุมชนแก่นพยอม                                  6. ชุมชนแก่นทอง
7. บ้านหนองกุง หมู่2                                8. ชุมชนหนองหิน ม.22

0%

ชุมชนเครื่องข่ายที่เข้าร่วม 11 ชุมชน

ปฏิบัติงานสำเร็จ

เป้าหมายหน่วยงานปี 2564  ผลิตภัณฑ์/งานบริการ เชิงสร้างสรรค์ อย่างน้อย 20 ผลิตภัณฑ์

1. จัดกิจกรรม One Day Camp จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้กับนักเรียน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดยผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 5 ครั้ง

 

2. โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยวิธีการปั้นจากดินเผา โดยมีการตั้งชื่อผลงานและแนวคิดในการจัดทำ จำนวน 51 ชิ้นงาน

 

3. การบริการวิชาการ โดยบุคลากรได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 ครั้ง

0%

ผลิตภัณฑ์/งานบริการ เชิงสร้างสรรค์ 58 ผลิตภัณฑ์

ปฏิบัติงานสำเร็จ

เป้าหมายหน่วยงานปี 2564 ประเทศที่เข้าร่วมอย่างน้อย                                           2 ประเทศ

  • อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

0%

ยังไม่มีประเทศที่เข้าร่วม

อยู่ระหว่างดำเนินงาน