ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

กำปั่น ข่อยนอก (กำปั่น บ้านแท่น) (เพลงโคราช)

กำปั่น ข่อยนอก

เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2494 บ้านแท่น ตำบลโพนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 สำเร็จการศึกษาหลัดสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปะการแสดงดนตรี จากสถาบันราชภัฎนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2546

เป็นอาจารย์พิเศษให้กับวิทยาลัยนาฎศิลปะนครราชสีมาเกียรติประวัติ ปี พ.ศ. 2530 รางวัลรองชนะเชิดการประกวดเพลงโคราช จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปี พ.ศ. 2537 โล่เกียรติจากสถาบันราชภัฎนครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศในการประกวดเพลงโคราช โล่เกียรติคุณผู้อนุรักษ์มรดกโคราชจากศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2531 รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านยอดเยี่ยม จากนิสิตสารรักษ์เมืองไทย ปี พ.ศ. 2542 รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ “ ศิลปินผู้สร้างชื่อเสียงให้ชาติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ปี พ.ศ. 2542 – 2543 ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอดเยี่ยม จากศูนย์ประสานงานเพื่อเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2547 โล่ประกาศเชิดชูเกียรติ สุดยอดศิลปินพื้นบ้านอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น